Aktuality

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení uživatelé,
na níže uvedeném odkaze naleznete Prohlášení o zpracování osobních údajů pro Systém kvalifikovaných dodavatelů, které bylo zpracováno Správcem ISVZ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) –
GDPR

Každoroční potvrzení platnosti údajů

Ustanovení § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek stanoví, že dodavatel zapsaný do SKD je povinen v období od 1. 1. do 31. 3. příslušného kalendářního roku oznámit MMR, že nenastaly změny údajů zapsané v SKD (Pokud došlo v průběhu tohoto období ke změně údajů, prohlásí dodavatel, že oznámil tuto změnu formou žádosti o zápis změny a že nad rámec oznámené změny se údaje evidované v SKD nezměnily). Skutečnost, že nenastaly změny údajů zapsaných v SKD, se vztahuje na období od minulého oznámení do data sepsání oznámení za příslušný kalendářní rok.

K prohlášení, že nedošlo k žádným změnám, přiloží dodavatel doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle ustanovení podle § 74 odst. 1 písm. b) až d). (tedy potvrzení o bezdlužnosti u daní, zdravotního a sociálního pojištění).

Pokud dodavatel svou povinnost nesplní, je k 1. dubnu téhož roku vyřazen ze seznamu. Každoroční potvrzování není v režimu správního řízení a proti vyřazení dodavatele nelze podat rozklad a ani jiný opravný prostředek. Jde o „automatické“ vyřazení bez předchozího řízení (tj. vyřazení ze zákona). Pokud dodavatel splní svou povinnost po 31. 3., nelze takovéto splnění již uznat a dodavatel bude vyřazen (tj. aby byl dodavatel nadále zapsán, musí podat novou žádost o zápis).

Dodavatel je povinen oznámit MMR změnu zapisovaných údajů, která by jinak měla za následek neprokázání splnění základních či profesních kvalifikačních předpokladů, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo (formou žádosti o změnu zápisu).

Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů (docx, 23kB)

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2024 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.