Úvodem

Prohlášení o GDPR

Informační systém o veřejných zakázkách (dále jen Informační systém) je ve smyslu ustanovení § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) funkce v následujících oblastech:

Seznam kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 zákona č. 134/2016 Sb.), do tohoto seznamu uvádí MMR dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost). Současně je v této části k dispozici seznam kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb., jehož platnost je stanovena přechodným ustanovením (§ 276 odst. 3) nového zákona. V rámci seznamu dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici Vyhledávač prostřednictvím kterého lze vyhledat kvalifikované dodavatele. Dále je k dispozici Věstník uvádějící seznam kvalifikovaných dodavatelů zapsaných do seznamu v zadaném časovém období a současně je zde možné požádat o informativní i úřední Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů připraveného podle § 128 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Součástí seznamu kvalifikovaných dodavatelů jsou příslušné metodické pokyny .

Seznam systémů certifikovaných dodavatelů (§ 233-240 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v této části obdobně jako u SKD je k dispozici Vyhledávač, Věstník a metodická podpora pro SSCD . MMR zde informuje o stávajících platných systémech certifikovaných dodavatelů, prostřednictvím kterých je možné dodavatelem prokázat splnění kvalifikace nebo její části v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek.
Rejstřík koncesních smluv (§ 32 zákona č. 139/2006 Sb.), tento subsystém veřejně zpřístupňuje informace týkající se uzavřených koncesních smluv, a to po celou dobu platnosti těchto smluv. Součástí tohoto subsystému je, stejně jako v předchozích případech, Vyhledávač a Věstník , který informuje o uzavřených koncesních smlouvách v odpovídajícím období. Jedná se o koncesní smlouvy uzavřené dle právní úpravy (koncesního zákona) účinné do 30. září 2016.

Vážení dodavatelé,
z technických důvodů není možné dočasně zpracovávat automatické online výpisy z evidence Rejstříku trestů, které prokazují splnění základní způsobilosti dle §74 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pří zápisu či změně v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dočasně je proto nezbytné, aby si dodavatelé sami zajistili výpis z Rejstříku trestů a ten přiložili ke své žádosti. Doporučujeme, aby dodavatelé využili možnosti získání výpisu z Rejstříku trestů prostřednictvím Portálu občana, kde lze zdarma získat výpis z Rejstříku trestů přihlášené fyzické osoby a výpis z Rejstříku trestů jakékoliv právnické osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze rovněž získat na pobočkách Czech POINT. Dokumenty pak prosím zasílejte v podobě elektronického originálu, tzn. s elektronickým podpisem osoby, která doklad vystavila, a to prostřednictvím datové schránky.
Na odstranění problému pracujeme. Za komplikace se omlouváme, děkujeme za pochopení.

Pro usnadnění práce uživatelů je Informační systém doplněn o příslušnou metodickou podporu. Samostatně je pak uživatelům k dispozici část informující o používaných klasifikacích a číselnících v oblasti veřejných zakázek a koncesí, kde je možné snadno vyhledávat potřebné kódy v aktuální databázi klasifikací a číselníků nebo stáhnout daný číselník ve formátu XLS. Podrobné komplexní informace k veřejným zakázkám a koncesím lze nalézt na portálu veřejných zakázek a koncesí.


Veškeré veřejně přístupné informace v Informačním systému o veřejných zakázkách jsou k dispozici bez nutnosti předchozí registrace.

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2024 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.